MENU
Jesteś tutaj: OFERTA Diagnoza

DIAGNOZA

W naszym centrum znajdą Państwo specjalistów ze wszystkich dziedzin. Kompleksowo zajmiemy się oceną Państwa dziecka tak aby terapia była dostosowana indywidualnie do potrzeb. Naszą misją jest holistyczne podejscie do każdego pacjenta.

Test SON-R 2-8

Test SON-R to nie­wer­bal­ny, ho­len­der­ski, test do ba­da­nia in­te­li­gen­cji. Skła­da się z 6 pod­te­stów wa­run­ku­ją­cych ucze­nie się ję­zy­ka mó­wio­ne­go i pi­sa­ne­go. Po­zwa­la na do­ko­na­nie dia­gno­zy trud­no­ści z ja­ki­mi mie­rzy się dziec­ko, a tak­że umoż­li­wia obli­cze­nie wie­ku roz­wo­jo­we­go dla każ­dej funk­cji, bez wzglę­du na wiek ka­len­da­rzo­wy oraz ilo­ra­zu in­te­li­gen­cji. Wszyst­kie za­da­nia uło­żo­ne są w ta­ki spo­sób, by bez wzglę­du na wiek dziec­ka, spraw­dzić je­go ak­tu­al­ne moż­li­wo­ści. 

Ska­la jest szcze­gól­nie przy­dat­na do ba­da­nia dzie­ci, z któ­ry­mi kon­takt wer­bal­ny jest utrud­nio­ny lub nie­moż­li­wy. Two­je dziec­ko nie mu­si mó­wić, by wy­ko­ny­wać za­da­nia w pod­te­stach. 

Całościowa konsultacja specjalistyczna ukierunkowanie  diagnostyczne i terapeutyczne

Cztery spotkania:

  • wywiad z rodzicami (bez dziecka); 
  • obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych (40-60  minut);
  • konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna;
  • konsultacja fizjoterapeutyczna.

Konsultację kończy wydanie opinii z zaleceniami.

Konsultacja logopedyczna

Wywiad z rodzicem/analiza dokumentacji, orientacyjne badanie logopedyczne, wydanie opinii oraz pisemnych zaleceń.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.
Obejmuje trzy spotkania po ok. 45 minut, podczas których terapeuta przeprowadza wywiad oraz specjalistyczne testy.

Konsultacja procesów integracji sensorycznej/konsultacja fizjoterapeutyczna

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.
Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci – szczególnie młodszych – lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.